051-38483422-6
051-38407990
info@omsico.com
پروژه پل زیر گذر بازار گوشت پل محور
نوع پروژه:پیمانکاری
فعالیت پروژه:خاتمه یافته
کارفرما: شرکت قطار شهری مشهد
تاریخ آغاز پروژه:1/1/1900 12:00:00 AM
مساحت زیربنای پروژه:
مدت اجرای پروژه:
محل احداث پروژه:i
زمان اتمام پروژه:1/1/1900 12:00:00 AM
شرح پروژه:
این پروژه در بلوار وکیل آباد و بر روی بازار گوشت این بلوار و در مسیر عبور قطار شهری مشهد احداث گردیده است